Advances in Animal and Veterinary Sciences

Review Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 332 - 341
Sachin Shivaji Pawar, Sajjanar Basavaraj, Lonkar Vijaysinh Dhansing, Kurade Nitin Pandurang, Kadam Avinash Sahebrao, Nirmale Avinash Vitthal, Brahmane Manoj Pandit, Bal Santanu Kumar
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 47
Mini Review
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 327 - 331
Jobin Jose Kattoor, Shubhankar Sircar, Sharad Saurab, Shanmuganathan Subramaniyan, Kuldeep Dhama, Yashpal Singh Malik
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 36
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 320 - 326
Jag Mohan, Sanjeev Kumar Sharma, Gautham Kolluri, Ram Pratap Singh, Jagbir Singh Tyagi, Jag Mohan Kataria
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 36
Short Communication
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 315 - 319
Gabriela Vargova, Daniela Takacova
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 42
Short Communication
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 311 - 314
Sudip Nandi, Siddhartha Narayan Joardar, Indranil Samanta, Bithi Roy, Pradip Kumar Das, Tapas Kumar Sar, Seikh Sahanawaz Alam
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 32
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 301 - 310
Vinayagamurthy Balamurugan, Manisha Roy, Shashikumar Sowjanyakumari, Sunil Abraham, Rizvan Apsana, Mohandoss Nagalingam, Divakar Hemadri, Habibur Rahman
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 28
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 294 - 300
Kodakkadan Manikkan Dileepkumar, Swapan Kumar Maiti, Kumar Naveen, Ajantha Ravindran Ninu, Abhijit Mitra
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 27
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 289 - 293
Mohd. Iqbal Yatoo, Maheshwar Singh Kanwar, Mir Shabir Ahmad
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 33
Review Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 283 - 288
Mridula Sharma, Nishant Sharma
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 36
Reaserch Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 4 (6): 279 - 282
Najjar Amel, Ben Said Samia, Kalamoun Soumaya, Benaoun Belgacem, Ben Haj Aissa Sonia, Ezzaouia Mohamed
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 40